✓ Verzending v.a. 50,- GRATIS, daaronder 3,95*        ✓ Elke week vernieuwing
0
Winkelwagen
€ 0,00

Algemene voorwaarden Platenwereld.nl

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden Platenwereld.nl”.
Platenwereld.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van Aspermonthof 4, 7912VE te Nieuweroord, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61157007.
Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Platenwereld.nl een overeenkomst als bedoeld in het volgende lid heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Overeenkomst: iedere tussen Platenwereld.nl en de consument, middels het bestelproces op de website platenwereld.nl, tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Platenwereld.nl zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.
Website: platenwereld.nl. 
Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Platenwereld.nl aan de consument te leveren zaken, waaronder vinyl singles, lp’s, platenspelers, accessoires, beschermings- en reinigingsproducten en/of andere zaken begrepen kunnen zijn.
Recht van ontbinding: het wettelijke recht van de consument om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als e-mailcommunicatie.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Platenwereld.nl, zoals geopenbaard op de website, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Elk aanbod van Platenwereld.nl is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.
Het aanbod op de website geeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving en weergave van de aangeboden producten. Echter kunnen geringe afwijkingen voorkomen tussen enerzijds hetgeen in het aanbod op de website is vermeld c.q. weergegeven en anderzijds hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de producten hebben, worden steeds geacht geringe afwijkingen te zijn.
De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Platenwereld.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door Platenwereld.nl per e-mail aan de consument is bevestigd.
ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN
De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten kunnen worden afgehaald op locatie van Platenwereld.nl.
Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten kunnen worden afgehaald op locatie van Platenwereld.nl, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip.
Platenwereld.nl behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
Platenwereld.nl spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Platenwereld.nl vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Platenwereld.nl spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Platenwereld.nl treedt niet eerder in dan nadat de consument Platenwereld.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Platenwereld.nl zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Platenwereld.nl alle voor de levering benodigde gegevens van de consument heeft ontvangen.
Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 
Indien Platenwereld.nl als gevolg van een aan de consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de consument.
ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING
Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
De consument heeft, onverminderd de eventueel overige relevante wettelijke gronden voor uitsluiting van dit recht, geen recht van ontbinding bij:
de levering van audio-opnamen, zoals vinyl singles en lp’s, waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van producten die door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 
De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Platenwereld.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Platenwereld.nl. Zo spoedig mogelijk nadat Platenwereld.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Platenwereld.nl de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag die producten, onverminderd het bepaalde in lid 2, slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Platenwereld.nl retourneren.
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Platenwereld.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
Retournering van de betreffende producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.
Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
Platenwereld.nl zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door Platenwereld.nl zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Platenwereld.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Platenwereld.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT
Niet alle producten worden in nieuwstaat aangeboden en geleverd. Gebruikte producten kunnen een beschadigde verpakking hebben of gebreken vertonen. Platenwereld.nl duidt dit aan in het aanbod van de betreffende producten aan de hand van kwaliteitsbeoordelingscodes zoals M, NM, EX, VG+, VG en G+. Platenwereld.nl staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst en, voor zover van toepassing, aldus tevens aan de vermelde kwaliteitsbeoordelingscodes beantwoorden (conformiteit). Gebreken van een product dat aan de hand van de kwaliteitsbeoordelingscode uit het aanbod kon worden afgeleid, kunnen niet als tekortkoming van Platenwereld.nl worden aangemerkt en biedt de consument geen geldige grond om zich op non-conformiteit te beroepen.
In geval van een geldig beroep op non-conformiteit door de consument, maakt hij, naar keuze van Platenwereld.nl, aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde. Herstel dan wel vervanging geldt voor Platenwereld.nl als volledige schadeloosstelling, met dien verstande dat de kosten die de consument noodzakelijkerwijs moet maken om het herstel of de vervanging mogelijk te maken, tevens aan de consument worden vergoed. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, maakt de wederpartij aanspraak op ten hoogste vergoeding van de koopprijs van het betreffende product, alsmede de noodzakelijke door hem gemaakte kosten van levering en teruglevering van het gebrekkige product.
ARTIKEL 7. | OVERMACHT
Platenwereld.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 
Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien Platenwereld.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN
Op de website zijn bepaalde minimale bestelbedragen vermeld waarbij Platenwereld.nl vinyl singles portvrij aflevert. In andere gevallen komen de verzendkosten aanvullend voor rekening van de consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.
Betaling dient te geschieden op één van de door Platenwereld.nl aangewezen betaalmethoden. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat een bestelling wordt afgehaald op locatie van Platenwereld.nl, dient betaling contant te geschieden bij het afleveren van de bestelling. 
Platenwereld.nl is gerechtigd de aan de consument te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Platenwereld.nl niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de consument de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Platenwereld.nl verschuldigde bedragen heeft voldaan.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument, één ander conform de Wet Incassokosten.
ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de consument de schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de producten.
Platenwereld.nl draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
De aansprakelijkheid van Platenwereld.nl is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Platenwereld.nl betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De consument vrijwaart Platenwereld.nl van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Platenwereld.nl toerekenbaar is.
De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Platenwereld.nl.
ARTIKEL 10. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door Platenwereld.nl geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Het is de consument verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Platenwereld.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
De consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Platenwereld.nl of door Platenwereld.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Platenwereld.nl is bij verzuim van de consument gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de consument.
ARTIKEL 11. | KLACHTBELEID
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd na ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven, middels het contactformulier op de website, per e-mail of anderszins schriftelijk te worden ingediend bij Platenwereld.nl.
Bij Platenwereld.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
ARTIKEL 12. | PRIVACY
Door het plaatsten van een bestelling worden uw gegevens opgeslagen in de klantenregistratie van Platenwereld.nl. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Platenwereld.nl verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen zijn aangeboden, is de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Over ons

Platenwereld is een webshop die is ontstaan uit een hobby en passie voor vinyl singles en lp's.
Door jaren lang te hebben verzameld is er een mooie collectie piraten, Duits en Engelstalige muziek ontstaan. door de vele dubbele singels en Lp’s hebben we besloten om een webshop te beginnen om zo een ander ook de mogelijkheid te geven zijn collectie uit te breiden met de mooiste geheimezenderhits Duitse Schlager of Engelse Golden Oldies zoals the Beatles en de Stones en ga zo maar verder.

Beoordeling

Word aan gewerkt!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by Dehaan|Media

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.